Tuesday, May 22, 2012

Summary of sell photos at Fotolia

Most of my income comes from Shutterstock which I told you before from previous blog. Then my second income comes from Fotolia. I have 1,499 photos in this website. I got 700 downloads (See my portfolio at Fotolia)

Fotolia

This website doesn’t have to test the pictures. If you register in this website, you can send your pictures to inspector. My first time sent 20 pictures and I pass 16 pictures. I sent my 4 pictures which couldn’t pass in this website to another website. These 4 pictures become the best sell in another website.

My acceptance ratio is 50% which is less than Shutterstock (60% of acceptance ratio). I think that Shutterstock likes my pictures styles more than Fotolia.

The photographers got the money from Fotolia by difference customers’ license types. Some customers want to buy small pictures. Some customers want to buy large pictures. So, the picture price depends on pictures size and customers’ objectives. I explain the details below:

License Types                         Earnings (USD)

 - Subscription L                           0.23-0.30$
 - Subscription XL                        0.27-0.35$
 - Standard XS (1 credits)             0.21-0.25$
 - Standard S (3 credits)                0.59-0.75$
 - Standard M (5 credits)               0.98-1.25$
 - Standard L (7 credits)                1.61-1.75$
 - Standard XL (8 credits)             1.84$
 - Extended X (20 credits)            4.25-5.00$
 - Extended X (50 credits)            11.50$

Note: The details above that I explain to you. I got these details from my experience. May be there are many license types more than I gave it to you. And another thing is that if you get the same license, you will get the difference income. This is because some countries have to pay tax.

If your accumulate sales is 50$, you can withdraw money. Most photographers like to withdraw money from Fotolia to PayPal. This way is very convenience because it use only 4-5 days. Then PayPal will transfer your money to Bank in Thailand after 5-7 days.

My best sale is Frangipani with sea background pictures at Fotolia.  I am curious that why this pictures is so popular. May be this pictures got higher download so, it will easy to pop up when customers search the pictures.


Plumeria flowers on the beach / 136 downloads

Floating Market in Thailand / 34 downloads

Coffee beans isolated on white / 22 downloads

สรุปผลการขายภาพที่ Fotolia

เว็บ Fotolia เป็นเว็บไมโครสต๊อกที่ผมมียอดขายภาพมาเป็นอันดับสองรองจาก Shutterstock ล่าสุดผมมีภาพออนไลน์อยู่ 1,499 ภาพ และมีจำนวนดาวน์โหลดรวมอยู่ที่ 700 downloads (ดู Portfolio ของผมที่ Fotolia)

Fotolia

การส่งภาพไปขายที่นี่ไม่ต้องสอบครับ เมื่อลงทะเบียนแล้วก็สามารถส่งรูปให้เจ้าหน้าที่ของเว็บตรวจได้เลย การส่งรูปครั้งแรกของผม ส่งไป 20 รูป (ลองเชิงก่อน) ผลคือผ่าน 16 รูป ตกไป 4 รูป โดยรูปที่สอบตกบางรูปก็กลายเป็นรูปขายดีในเว็บอื่นต่อมา 555+

อัตราการส่งรูปแล้วผ่านการพิจารณา (Acceptance ratio) ที่เว็บ Fotolia ของผมอยู่ที่ 50% ซึ่งน้อยกว่าที่เว็บ Shutterstock ซึ่งอยู่ที่ 60% อาจเพราะแนวภาพของผมไปตรงกับเว็บ Shutterstock มากกว่าก็ได้

รายได้ของช่างภาพที่ได้จากการขายภาพที่ Fotolia นี้ก็จะแบ่งตามประเภท License ที่ลูกค้าต้องการซื้อภาพ และขนาดของภาพที่ต้องการซื้อว่าใหญ่หรือเล็ก ถัดมาก็ตามประเภทการนำไปใช้งานของลูกค้า ผมของสรุปคร่าวๆดังนี้ครับ

 ประเภท License                         รายได้ (USD)

 - Subscription L                             0.23-0.30$
 - Subscription XL                          0.27-0.35$
 - Standard XS (1 credits)               0.21-0.25$
 - Standard S (3 credits)                  0.59-0.75$
 - Standard M (5 credits)                 0.98-1.25$
 - Standard L (7 credits)                  1.61-1.75$
 - Standard XL (8 credits)               1.84$
 - Extended X (20 credits)               4.25-5.00$
 - Extended X (50 credits)               11.50$

Note ข้อมูลที่สรุปมาผมนำมาสรุป ผมนำมาจากภาพที่ผมขายได้จริงน่ะครับ ซึ่งอาจจะมีประเภท license มากกว่านี้ก็เป็นได้ครับ และอีกประเด็นรายได้ของการขายใน license เดียวกันอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผู้ซื้อภาพอยู่ในประเทศที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้นครับ

เมื่อยอดขายสะสมครบ 50$ ผู้ขายก็สามารถเบิกเงินออกได้ ช่างภาพส่วนใหญ่จะนิยมเบิกเงินเพื่อนโอนไปที่ PayPal ก่อน เพราะสะดวกมาก ใช้เวลาดำเนินการ 4-5 วัน และเมื่อเงินเข้าที่ PayPal แล้วก็สามารถโอนเงินไปสู่บัญชีธนาคารในไทยได้ โดยใช้เวลา 5-7 วันทำการครับ

สถิติรูปที่ขายดีของผมที่เว็บ Fotolia คือภาพดอกลีลาวดีและมีฉากหลังเป็นทะเล รูปนี้ขายดียังไงผมก็ยังงงๆอยู่ คิดว่าเมื่อยอดวิวและยอดดาวน์โหลดเริ่มเยอะ อาจจะทำให้ผลการค้นหาของลูกค้าคงอยู่อันดับต้นๆ จึงทำให้มีโอกาสในการขายมากขึ้น

Plumeria flowers on the beach / 136 downloads

Floating Market in Thailand / 34 downloads

Coffee beans isolated on white / 22 downloads

Monday, May 21, 2012

Two years to sell photos online

I don’t update this blog for long time. I think that this job is my hobby (sale picture online). I do it for 2 years so I summarize my job result and share it to other people.


In May 2010, I started read the book about sale picture online from Mr.Sura Nualpradid. And then, I sent my picture to Micro stock photography at Shutterstock to check my picture. This is the first website that my pictures pass. In the mid of May 2010, I started to sent my picture to another Micro stock photography (the total of Micro stock photography are 14) as given below:

 1. Shutterstock.com  (1,882 online photos and 17 online footage)
 2. Fotolia.com  (1,499 online photos)
 3. Dreamstime.com  (1,171 online photos)
 4. 123rf.com  (2,031 online photos / 7 online footage)
 5. Freedigitalphotos.net  (108 online photos)
 6. Veer.com  (748 online photos)
 7. Graphicleftovers.com  (1,826 online photos)
 8. Canstockphoto.com  (557 online photos)
 9. Photodune.net  (673 online photos)
 10. Depositphotos.com  (1,379 online photos)
 11. Bigstockphoto.com  (222 online photos)
 12. Crestock.com  (42 online photos)
 13. Alamy.com  (107 online photos)
 14. iStockphoto.com  (23 online footage)

Since I sale the picture online, I have 9,600 download from 14 websites. My income is around 4,000 USD. 90% of my income from Shutterstock, Fotolia, Dreamstime and 123rf which I follow it from Mr.Sura’s suggest in the book.

I got 60% of the average acceptance ratio from every website. This is because many rejected. I think most of my picture is nature which cannot make much money. So, I will improve mine to other pictures (not only nature).

I think that iStockphoto.com is very difficult to pass the pictures since I test all Micro stock photography. I used to send 7 times but it still could not pass. So, I have to wait to send the picture again in April 2013. However, I sent my picture to footage instead. I sent 2 times but the second times I pass it in March 2012. Now I also have 23 clips in footage. Even though no one buy it, I still proud that my pictures pass it.

I am very surprise that Freedigitalphotos.net is very difficult to pass the pictures. Because this website looks very simple and normal design so, it should be easy to pass. But I got only 35% of acceptance ratio that why I have only 108 pictures in this website. However, my fifth income comes from this website because my pictures have appropriately price.

All in all, I will deeply study each Micro stock photography for next blog.

2 ปีกับการขายภาพออนไลน์

ผมห่างหายการอัพเดทบล็อกนี้ไปนานมาก พอรู้ตัวอีกทีก็ได้ทำงานอดิเรก "ขายภาพออนไลน์" มาครบ 2 ปีแล้ว จึงได้ทำสรุปผลการประกอบอาชีพนี้เพื่อแบ่งปันกันครับ


ผมเริ่มจากอ่านหนังสือ "รวยทะลุเลนส์ ถ่ายภาพขายออนไลน์" ของคุณสุระ นวลประดิษฐ์ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2010 จึงเริ่มส่งภาพไปสอบที่ Shutterstock และได้สอบผ่านที่แรกแห่งนี้ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2010 แล้วก็เริ่มทยอยส่งภาพไปสอบในเว็บไมโครสต๊อกอื่นๆ อีกรวมแล้ว 14 เว็บ ดังนี้

 1. Shutterstock.com  (1,882 online photos and 17 online footage)
 2. Fotolia.com  (1,499 online photos)
 3. Dreamstime.com  (1,171 online photos)
 4. 123rf.com  (2,031 online photos / 7 online footage)
 5. Freedigitalphotos.net   (108 online photos)
 6. Veer.com  (748 online photos)
 7. Graphicleftovers.com  (1,826 online photos)
 8. Canstockphoto.com  (557 online photos)
 9. Photodune.net  (673 online photos)
 10. Depositphotos.com  (1,379 online photos)
 11. Bigstockphoto.com  (222 online photos)
 12. Crestock.com  (42 online photos)
 13. Alamy.com  (107 online photos)
 14. iStock.com  (23 online footage)

จากที่ได้มีภาพออนไลน์ขายอยู่ 14 เว็บ ผมมีจำนวนดาวน์โหลดรวมทุกเว็บ 9,600 ดาวน์โหลด มีรายได้รวมแสนกว่าบาทครับ โดยรายได้กว่า 90% มาจากเว็บ Shutterstock, Fotolia, Dreamstime และ 123rf ซึ่งทั้ง 4 เว็บนี้เป็นเว็บไมโครสต๊อกที่แนะนำผ่านหนังสือคุณสุระทั้งสิ้น

ค่าเฉลี่ยอัตราการรับภาพ (Acceptance ratio) จากทุกเว็บของผมอยู่ที่ 60% ซึ่งก็ถือว่าไม่มากนัก โดน Reject ก็เยอะพอสมควรครับ ภาพแนวที่ผมส่งขายจะเป็นแนวธรรมชาติเสียส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นแนวที่ขายได้พอสมควร แต่ไม่มากนัก คงยังเร่งพัฒนาฝีมือเพื่อถ่ายแนวอื่นๆด้วย

จากทุกเว็บที่สอบมา ผมยกให้ iStockphoto.com เป็นเว็บที่สอบผ่านยากที่สุดครับ ผมส่งรูปสอบมา 7 รอบ ก็ยังไม่ผ่าน ปัจจุบันต้องรอส่งสอบใหม่เมษายนปี 2013 มันเป็นปมที่ค้างคาใจตลอดมา 555+ แต่ผมชดเชยสิ่งที่ค้างคาใจโดยการหันไปส่งวิดีโอสอบแทน ผมสอบผ่านในครั้งที่ 2 (สอบผ่านเมื่อเดือนมีนาคม 2012) แล้วก็มีวิดีโอออนไลน์อยู่ 23 คลิป ถึงยังขายไม่ได้เลย แต่ก็ภูมิใจที่สอบผ่าน ^^

เว็บไมโครสต๊อกที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์สุดก็คือ Freedigitalphotos.net เพราะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไร เว็บออกแบบงั้นๆ แต่พอส่งรูปขาย รูปผมจะผ่านแค่ (Acceptance ratio) 35% ค่อนข้างโหด แต่พอรูปได้ออนไลน์แล้ว ก็สามารถขายได้ราคาดีพอควร ถึงจะมีรูปออนไลน์น้อยแค่ 108 รูป แต่รายได้มาเป็นอันดับ 5 จากเว็บที่ผมส่งขายทั้งหมดครับ

สุดท้าย ผมจะหาเวลาเจาะลึกรายละเอียดของไมโครสต๊อกแต่ละเว็บมาฝากกันในคราวหน้าครับ

(ดูสรุปผล 3 ปีกับขายภาพออนไลน์)